Algemene Voorwaarden Nightlife Productions B.V.


 

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, deelleveringen, verhuren, vervolgleveringen overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen en of rechtsverhoudingen waarbij Nightlife Productions B.V. te Arnhem, nader te noemen leverancier, optreedt als producent, verhuurder en/of verkoper en leverancier van goederen en diensten, in de ruimste zin des woords, jegens haar wederpartij, hierna te noemen afneemster, en alle overeenkomsten die daaruit voortspruiten.
1.2 Wijzigingen van de overeenkomst is slechts geldig, indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk aan leverancier is medegedeeld en door deze laatste uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende of aanvullende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van leverancier schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Een afneemster met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten, uit welke hoofde ook, tussen haar en leverancier.
1.5 Ingeval van verschillen tussen betekenis van de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en die van vertalingen daarvan in andere talen, geldt tussen partijen het in de Nederlandse tekst bepaalde.
1.6 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of een bepaling uit een overeenkomst tussen leverancier en een afneemster om wat voor reden dan ook nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of die overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde bepaling te (doen) vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van partijen.
1.7 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en het bepaalde in de overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door afneemster bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft leverancier te allen tijde het recht het aanbod binnen vier werkdagen na ontvangst van de aanvaarding vormvrij en zonder opgave van reden te herroepen. Vindt binnen vier werkdagen na aanvaarding geen herroeping plaats, dan is de overeenkomst tot stand gekomen.
2.2 Alle specificaties in een aanbieding zijn bij benadering.
2.3 Mondelinge en/of telefonische afspraken met personeel danwel met vertegenwoordigers van leverancier gelden slechts, indien zij door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Leverancier is bevoegd de prijzen van de reeds gesloten overeenkomsten te wijzigen, indien:
a. deze wijziging te wijten is aan wijziging in de vastgestelde koersen van buitenlandse valuta;
b. na het sluiten van de overeenkomst prijzen van de goederen welke leverancier niet zelf vervaardigt, lonen, salarissen, sociale of andere overheidslasten, heffingen van rechten, vrachten en assurantiepremieën wijzigen.
2.5 In het geval, bedoeld in lid 4, heeft afneemster niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2.6 Leverancier heeft te allen tijde het recht om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van afneemster te verlangen, dat afneemster genoegzame zekerheid jegens leverancier stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens leverancier, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, respectievelijk voor de toekomst ontbonden te achten.
2.7 In het geval van lid 4 is leverancier bevoegd levering te weigeren, indien zij van afneemster redelijkerwijs mag aannemen dat deze laatste de overeenkomst niet overeenkomstig de wijziging zal nakomen.
2.8 Een aanbieding is niet langer geldig dan dertig (30) dagen na datum van de aanbieding.
2.9 Tenzij anders aangegeven, gelden alle prijzen exclusief B.T.W.

Artikel 3 Levering
3.1 De overeengekomen levertijd vangt eerst aan, of wordt geacht te zijn aangevangen, na ontvangst door leverancier van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden en eventuele aanbetalingen en/of zekerheden.
3.2 Overeengekomen levertijden zullen door afneemster nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft afneemster nimmer recht tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of vervangende schade, directe of indirecte schade of iedere andere vorm van schade, tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst voortvloeiende verplichting. Bij niet tijdige levering moet leverancier derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke worden gesteld waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen leverancier alsnog dient na te komen.
3.3 In het geval zoals bedoeld in lid 2 heeft afneemster niet het recht de overeenkomst zonder meer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier.
3.4 De goederen worden als geleverd beschouwd zodra zij door afneemster zijn ontvangen en geaccepteerd op de overeengekomen plaats.
3.5 Acceptatie geschiedt door ondertekening door afneemster van de pakbon.
3.6 Levering van de goederen geschiedt Ex Works (fabriek af) volgens de meest recente versie van de Incoterms van de International Chambre of Commerce (ICC). Het vervoer van de goederen geschiedt zodoende voor rekening en risico van afneemster. Het transportmiddel wordt door leverancier bepaald. Leverancier zal de goederen verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven en voor rekening van afneemster. Van dit artikellid kan schriftelijk worden afgeweken.
3.7 Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van de montage van de door leverancier geleverde apparaten niet in de genoemde prijzen inbegrepen. Deze worden volgens leveranciers montagetarieven en voorwaarden afzonderlijk aan afneemster berekend.
3.8 Afneemster draagt er zorg voor dat de monteur van leverancier, zodra hij op de plaats van opstelling aankomt, zijn werkzaamheden kan beginnen.
3.9 Alle eventueel bijkomende werkzaamheden zijn voor rekening van afneemster en worden niet door leverancier verricht en/of geleverd, dan tegen daarvoor afzonderlijk in rekening te brengen prijzen.
3.10 Alle voorzieningen, al dan niet volgens door leverancier aan afneemster verstrekte gegevens en tekeningen gemaakt en/of getroffen, voor de opstelling van te monteren apparaten en/of voor de juiste werking van deze apparaten, zijn, indien deze door derden worden uitgevoerd, voor rekening en risico van afneemster. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering daarvan.
3.11 Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft leverancier het recht de montage van door haar geleverde apparaten te weigeren, indien de getroffen voorzieningen, naar het oordeel van leverancier, niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door leverancier te stellen eisen, zonder tot betaling van enig schadevergoeding aan afneemster gehouden te zijn.
3.12 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over levering, wordt mede bedoeld deellevering.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
4.1 Alle geleverde goederen en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van leverancier, totdat alle vorderingen die leverancier op afneemster heeft of nog zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, volledig zijn voldaan.
4.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afneemster verplicht leverancier direct daarvan op de hoogte te stellen.
4.3 Afneemster is gehouden de zaken waar een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van leverancier op rust, identificeerbaar te maken en afzonderlijk te bewaren afgescheiden van overige zich bij afneemster bevindende zaken.
4.4 Afneemster is niet bevoegd goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, anders dan in de uitoefening van haar normale bedrijfsvoering, te verkopen, te be- of verwerken of met een zakelijk recht te bezwaren.
4.5 Afneemster heeft tegenover leverancier een zorgplicht voor de goederen die vallen onder het eigendomsvoorbehoud en dient deze te verzekeren tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s.
4.6 Afneemster is tegenover leverancier aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen vóór de in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsovergang.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling vindt plaats in de overeengekomen valuta, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zonder enige aftrek, korting en/of verrekening uit welken hoofde ook.
5.2 2 Betaling vindt plaats binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Leverancier heeft altijd het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.
5.3 Zodra afneemster weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zij haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan nakomen, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan leverancier, onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen.
5.4 Indien betaling niet is geschied binnen veertien dagen na factuurdatum of binnen een andere overeengekomen betalingstermijn, is afneemster zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst in verzuim. Vanaf dat moment zijn alle nog openstaande vorderingen direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
5.5 In het geval van lid 4 is afneemster aan leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het factuurbedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur, terwijl, indien leverancier genoodzaakt wordt de vordering uit handen te geven, afneemster ook verplicht is alle gerechtelijke kosten te voldoen, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 10% van de hoofdsom.
5.6 In geval van lid 4 is leverancier bevoegd terstond schadevergoeding van door de vertraging ontstane schade te vorderen.
5.7 In het geval van lid 4 is leverancier bevoegd haar verplichtingen jegens afneemster op te schorten.
5.8 In geval van lid 4 heeft leverancier het recht de geleverde en nog niet betaalde goederen voor rekening en risico van afneemster op te slaan op een plaats van haar keuze.
5.9 In het geval van lid 4 is leverancier bevoegd terstond de overeenkomst te ontbinden.
5.10 Iedere betaling door afneemster strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afneemster dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
5.11 Afneemster is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van enige betaling.
5.12 Afneemster is niet gerechtigd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier, om haar rechten en/of verplichtingen jegens leverancier, uit welke hoofde dan ook, over te dragen aan een derde.
Artikel 6 Garantie (carry-in)
6.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert leverancier de deugdelijkheid en goede kwaliteit van geleverde apparatuur gedurende een garantietermijn van zes maanden (uitsluitend op basis van carry-in), te rekenen vanaf het tijdstip van levering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk iets anders is overeengekomen.
6.2 Voor goederen of onderdelen van goederen, die leverancier niet zelf vervaardigt, verleent leverancier slechts garantie, indien en voor zover haar toeleverancier op haar beurt aan leverancier garantie heeft verstrekt. In dit geval stelt leverancier de afneemster bij de aflevering van de goederen en/of diensten op de hoogte van de garantiebepalingen van haar toeleveranciers en de termijn, waarbinnen die garantie kan worden ingeroepen.
6.3 De verplichting, die volgt uit het hierboven in lid 1 bedoelde geldt voor leveranciers slechts, indien afneemster aantoont dat de ondeugdelijkheid of het gebrek is ontstaan binnen de in lid 1 vermelde garantietermijn en uitsluitend het gevolg is van de ondeugdelijkheid of slechte kwaliteit van het gebruikte materiaal, de fabricage of de uitvoering.
6.4 Afneemster stuurt op eigen kosten en voor eigen rekening de goederen aan leverancier retour.
6.5 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften danwel anders dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen afneemster;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met afneemster aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken die afneemster aan leverancier ter bewerking zijn verstrekt;
g. door afneemster van derden betrokken onderdelen voor zover de derde geen garantie aan afneemster heeft verstrekt;
h. het gebruik van niet door leverancier geleverde grondstoffen voor wat betreft apparaten en/of automaten.
6.6 Wanneer de garantie, als vermeld in dit artikel, van toepassing is, is leverancier gehouden het ondeugdelijke te harer beoordeling te vervangen of te herstellen.
6.7 De (loon)kosten voor herstelwerkzaamheden welke voortvloeien uit bovenstaande worden altijd, dus ook in de garantieperiode, aan afneemster doorberekend.
6.8 Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos toezenden van een nieuw exemplaar.
6.9 Indien leverancier ter voldoening van zijn garantieverplichtingen onderdelen/goederen vervangt, worden de vervangen onderdelen/goederen eigendom van leverancier.
6.10 Onverminderd de vervanging of het herstel, blijft de oorspronkelijke garantietermijn gehandhaafd.
6.11 Terzake van de door leverancier uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van zes maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van leverancier om in geval van ondeugdelijkheid, de betreffende werkzaamheden voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.
6.12 Het beweerdelijk niet nakomen door leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat afneemster niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met leverancier gesloten overeenkomst.

Artikel 7: Verhuur
7.1 Leverancier kan aan afneemster goederen ter verhuur aanbieden gedurende een bij overeenkomst bepaalde verhuurperiode. Het verhuurde wordt door leverancier in goede staat van onderhoud aan afneemster ter beschikking gesteld.
7.2 Gedurende de verhuurperiode is afneemster verantwoordelijk voor de deugdelijke werking van het verhuurde en zal afneemster op eigen kosten het verhuurde onderhouden. Afneemster is niet bevoegd het verhuurde door te verhuren of anderszins aan derden te beschikking stellen.
7.3 Gedurende de verhuurperiode is afneemster aansprakelijk voor schade aan het verhuurde en zal afneemster het verhuurde op zijn kosten verzekeren en verzekerd houden tegen schade.
7.4 Enige vorm van schade, veroorzaakt door gebreken van het verhuurde, aan installaties en/of eigendommen of personeel van afneemster komen voor rekening en risico van afneemster.
7.5 Afneemster vrijwaart leverancier voor alle vormen van schade van derden die zijn veroorzaakt door gebreken van het verhuurde.
7.6 Enige vorm van diefstal of vermissing van het verhuurde is voor rekening en risico van afneemster.
7.7 Afneemster verleent leverancier onvoorwaardelijk toegang tot alle gebouwen en erven van afneemster waar het verhuurde zich bevindt, teneinde het verhuurde te inspecteren.
7.8 Het verhuurde dient enkel door afneemster te worden gebruikt conform het doel waarvoor het verhuurde ter beschikking is gesteld.
7.8 Met betrekking tot het verhuurde is artikel 10 overeenkomstig van toepassing.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door leverancier of door de personen of hulpmiddelen die leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, tegenover afneemster en/of derden, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier zelf.
8.2 Leverancier is tegenover afneemster nooit aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill en/of gederfde winst.
8.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die door afneemster en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf.
8.4 De totale mogelijke aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van de goederen. Ongeacht het bepaalde hiervoor, is de eventuele aansprakelijkheid van leverancier in alle gevallen hoe dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor onder leverancier een eventuele aanwezige afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade dekking verleent en slechts voor zover de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering overgaat. Voor al het meerdere kan leverancier niet worden aangesproken.
8.5 Iedere vordering tegenover leverancier, behalve die welke door leverancier is erkend, verjaart door het enkele beloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering, tenzij rechtsgeldig door afneemster is gestuit.
8.6 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van afneemster en/of derden, die haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst zijn toevertrouwd behalve in geval van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier.
8.7 Afneemster vrijwaart leverancier, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen volledig voor aanspraken van derden op vergoeding van schade aan afneemster op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.
8.8 Adviezen door leverancier gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten etc. worden naar beste weten verstrekt, doch afneemster kan jegens leverancier in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. Een gegeven advies ontslaat afneemster op geen enkele wijze van enig eigen plicht en/of verantwoordelijkheid.

Artikel 9: Overmacht
9.1 In gevallen van overmacht is leverancier bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, of haar verplichtingen met de duur van de ontoerekenbare tekortkoming op te schorten, zonder dat afneemster recht heeft op schadevergoeding van leverancier.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien, die nakoming van de overeenkomst door leverancier blijvend of tijdelijk verhindert. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: niet, niet deugdelijke of niet tijdige levering door toeleveranciers (waaronder ook begrepen leveranciers van brandstof, energie en water) aan leverancier, ziekte van personeel van leverancier of van haar (toe)leveranciers, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand bij leverancier of haar (toe)leveranciers, diefstal bij leverancier of haar (toe)leveranciers, werkstaking en/of oproer bij leverancier of haar (toe)leveranciers, verkeersbelemmeringen, transportmoeilijkheden bij leverancier of haar (toe)leveranciers, overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk of bezwaarlijker maken dan was te voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, oorlog of andere onlusten en weersinvloeden.
9.3 In het geval dat de overmacht situatie langer duurt dan twee maanden, heeft afneemster het recht om de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden. Reeds door leverancier gemaakte, of nog te maken, kosten dienen in die situatie door afneemster te worden vergoed.

Artikel 10: Keuring en reclamatie
10.1 Indien de geleverde goederen en/of diensten niet beantwoorden aan de eisen van de overeenkomst, heeft afneemster het recht alsnog deugdelijke nakoming van de overeenkomst door leverancier te vorderen onder de in dit artikel genoemde voorwaarden.
10.2 Een afneemster is verplicht de zaken onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren/keuren. Eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen acht dagen na acceptatie bij leverancier worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van afneemster tegenover leverancier vervalt.
10.3 Over ‘verborgen gebreken’ moet, op straffe van verval van enige aanspraak van afneemster jegens leverancier, worden geklaagd binnen acht dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering.
10.4 Over (mogelijke) gebreken moet afneemster schriftelijk bij leverancier klagen. De klacht moet voldoende zijn gemotiveerd. Afneemster moet leverancier de mogelijkheid bieden om de klacht te onderzoeken. Afneemster dient leverancier alle medewerking daartoe te verlenen. Indien de klacht niet voldoende is gemotiveerd, afneemster zelf de mogelijke gebreken heeft getracht te repareren, leverancier niet de mogelijkheid wordt geboden de klacht te onderzoeken of onderzoek niet meer mogelijk is, vervalt iedere aanspraak van afneemster tegenover leverancier.
10.5 Mocht na onderzoek van leverancier de klacht van afneemster door leverancier ongegrond worden verklaard of worden afgewezen, iets dat leverancier geheel ter vrije beoordeling staat en waarbij leverancier op geen enkele wijze gehouden is tot nadere motivering van haar besluit hieromtrent, dan dient afneemster alle onderzoekskosten die leverancier heeft moeten maken met betrekking tot het onderzoeken van de door afneemster ingestelde klacht aan leverancier op eerste verzoek geheel te vergoeden.
10.6 Het recht op reclamatie bestaat niet, indien de goederen zijn verwerkt of doorgeleverd.
10.7 Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele levering.
10.8 Leverancier is vrij te beoordelen om bij een geconstateerd en door leverancier erkend gebrek, ervoor te kiezen om het gebrekkige goed of de gebrekkige goederen te vervangen of te repareren.
10.9 Retourzending van de geleverde goederen is slechts toegestaan indien hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van leverancier.
10.10 Het recht op reclamatie geeft afneemster niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 11 Beëindiging
11.1 Indien afneemster een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid overeenkomstig artikel 248 lid 1 boek 6 BW niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar zaken, haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of anderszins naar de mening van leverancier insolvabel blijkt, heeft leverancier het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
11.2 Afneemster is slechts gerechtigd tot beëindiging van de overeenkomst in die gevallen die in deze algemene voorwaarden zijn geregeld.

Artikel 12 Industriële eigendom
12.1 Alle door leverancier verstrekte tekeningen, afbeeldingen, productsamenstellingen, maten, computerprogramma’s en gewichtopgaven, evenals alle andere in het kader van enige overeenkomst door leverancier aan afneemster verstrekte informatie, producten en goederen, blijven eigendom van leverancier, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteurs-, modellenen octrooirechten.
12.2 Behalve voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van leverancier is het afneemster verboden deze documenten en goederen te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken of ter beschikking te stellen.
12.3 Indien door leverancier op verzoek van afneemster een speciaal, voor afneemster bestemde product wordt ontworpen en/of wordt samengesteld, blijft dat ontwerp altijd het eigendom van leverancier.
12.4 De levering van een zaak of goed kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeven aan derden van het intellectuele of industriële eigendom.
12.5 Afneemster waarschuwt leverancier indien derden inbreuk maken of dreigen inbreuk te maken op het intellectuele of industriële eigendom.

Artikel 13 Overname personeel en geheimhouding
13.1 Afneemster zal alle informatie en/of gegevens die zij in het kader van (de uitvoering van) enige overeenkomst verkrijgt, geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van leverancier aan derden bekend maken tenzij bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. De begrippen ‘informatie’ en ‘gegevens’ dienen zo ruim mogelijk te worden opgevat.
13.2 Het is afneemster niet toegestaan medewerkers (hieronder tevens begrepen derden die worden ingezet door leverancier) van leverancier, betrokken bij de uitvoering van enige overeenkomst, in dienst te nemen dan wel met deze medewerkers over indiensttreding te onderhandelen, tenzij in overleg en na schriftelijke toestemming van leverancier.
13.3 Afneemster zal zonder toestemming van leverancier aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van leverancier, de werkwijze, methodes specificaties en dergelijke.
13.4 Afneemster verplicht zich jegens leverancier om de verplichtingen zoals genoemd in voorgaande leden van dit artikel op te leggen aan degenen die (waaronder begrepen werknemers van afneemster) namens afneemster belast zijn met de uitvoering van enige overeenkomst en staat er jegens leverancier voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
13.5 In geval van overtreding door afneemster van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel verbeurt afneemster, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbare boete van EUR 50.000,– per gebeurtenis aan leverancier, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van afneemster niet beïnvloedt.
13.6 Iedere (poging tot) onderhandeling, al dan niet met dezelfde persoon, is een aparte overtreding.
13.7 Iedere mededeling, ongeacht of de mededeling meermalen aan een zelfde partij wordt gedaan, is een aparte overtreding.

Artikel 14 Geschillen
14.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met enige verbintenis tussen leverancier en afneemster, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
14.2 Op alle verbintenissen tussen leverancier en afneemster is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods 1980 wordt uitgesloten.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten